Právní ujednání

 

Provozovatel webových stránek www.ceskaselka.cz

Ing. Iva Jančíková

Chuchelna 277, Semily 51301

IČO 01801627, DIČ CZ8257183440

Zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu u Městského úřadu v Semilech od 17.6.2013

ev. č. ŽL: ŽÚ/1149/15

Neplátce DPH

Tato právní ujednání upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je provozovatel webu www.ceskaselka.cz Ing. Iva Jančíková, IČO 01801627 a na straně druhé je návštěvník tohoto webu nebo subjekt, kterému je vytvořena vizitka ("farmář").

 

 
Sběr a ochrana osobních dat návštěvníků webu a zájemců o služby

 

Ing. Iva Jančíková, Chuchelna 277, Semily 51301, IČO 018901627 provozující  webové stránky www.ceskaselka.cz a zpracovávající osobní údaje klientů a návštěvníků webu (dále jen „správce„) vydává tyto podmínky týkající se ochrany osobních údajů klientů (osoba, které byla poskytnuta služba jako zákazníkovi) a návštěvníků webu, kteří prostřednictvím tohoto webu poskytnou své osobní údaje  (dále jen "klient"):

 

1. Informace o osobních datech registrovaných zájemců o novinky či jinou službu jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Správce veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vlastní potřebu a neposkytuje je bez souhlasu klienta třetím osobám, to se nevztahuje na spolupracující partnery, kteří pomáhají zajistit distribuci bedýnek (dopravce, výdejní místa). Klient má právo uvést přezdívku, pod kterou bude bedýnky vyzvedávat, pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s uvedením jména na seznamu, který slouží pro kontrolu vyzvednutí bedýnky, na tomto seznamu může být uvedeno i jeho telefonní číslo, na které mu v případě potřeby pracovník výdejního místa zatelefonuje při opoždění se s vyzvednutím bedýnky. Pokud klient toto číslo nedovoluje uvést, informuje o tom písemně prodávajícího, který jeho telefonní číslo do seznamu uvádět nebude. 

 

3. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, webové stránky, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále jen „osobní údaje“).

 

4. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely poskytnutí informací z oblasti "farem, regionálních produktů" i dalších oblastí pro které jsou služby nabízeny.  Klient je tímto srozuměn s tím, že v budoucnu může být informován o dalších službách uvedených na www.ceskaselka.cz. Seznam nabízených služeb se může měnit. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala poskytnutí jiné služby.

 

5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v online systému na www.ceskaselka.cz nebo emailem uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

 

6. Zpracováním osobních údajů klienta může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9. V případě, že by se klient domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

– požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

10. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. Klient má možnost se kdykoli odhlásit z databáze zájemců o novinky webu www.ceskaselka.cz a vyjádřit tento požadavek emailem na adresu info@ceskaselka.cz nebo prostřednictvím webu www.ceskaselka.cz.

 

12. Správce je registrován v registru vedeném u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů pod evid. č. 00064962 / 001

 

V Chuchelně dne 24.3.2016

E-MAIL: info@ceskaselka.cz

TELEFON: +420 603887154

Použití cookies

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now