Obchodní podmínky

Krásný den,

děkuji vám, že jste se přišli na tuto stránku seznámit s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) platných pro nákup ovocno-zeleninových bedýnek (dále označených jako "bedýnek") distančním způsobem. Zároveň tyto VOP seznamují s pravidly pro prodej informačních produktů v elektronické formě, které mohou být prostřednictvím webu www.ceskaselka.cz nabízeny.

 

Vážím si vašeho zájmu o bedýnky i elektronické produkty a záleží mi na vaší spokojenosti.

 

PROČ JE DOBRÉ SI PŘEČÍST TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY?
 • Dozvíte se, co můžete v průběhu bedýnkování očekávat a jakými pravidly se řídíme.

 • Získáte přehled o svých právech.  Jako zákazník máte řadu práv, ale pro naplnění vašich očekávání vás požádám i o dodržení některých povinností, protože bez vaší součinnosti se v některých případech neobejdu.

 • Před objednávkou předplatného dodávek bedýnek i elektronických dokumentů  zaškrtáváte políčko „souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ nebo je odsouhlasíte kliknutím na tlačítko "Odeslat" v registračním formuláři. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

PRO JAKÉ SITUACE SE VOP POUŽIJÍ?
 1. Pro objednávky předplatného bedýnek pro celou sezónu nebo pro jednorázový nákup prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách. www.ceskaselka.cz  (dále též jen „web“) 

 2. Pro další zboží či služby nabízené na webech.

 3. Pro prodej elektronických knih (ebooků), dále souhrnně též označovaných jako „digitální obsah“ prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webu.

 
KDO JE PROVOZOVATELEM WEBŮ, PRODÁVAJÍCÍM A POSKYTOVATELEM DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB?
Označení: Česká selka, s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Ivou Jančíkovou,     
                   koordinátorkou bedýnkování, správkyní webu
IČO:           
06895204       
Sídlo:         Chuchelna, Chuchelna Sídliště 277, Semily 51301
Registrace: 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka u C 41281 od 3. 3.2018, neplátce DPH

                   

Telefon:     +420 603 887 154
Mail:          info@ceskaselka.cz

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.

V textu dále užíván pojem „Poskytovatel“ nebo „Prodávající“

 

JAKÉ SMLOUVY UZAVÍRÁME?

Na prodej digitálního obsahu je uzavírána kupní smlouva. Proces uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.ceskaselka.cz je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Rezervování beýnkovacího místa a tedy objednání pravidelného  či jednorázového odběru bedýnek  je poskytováno na základě kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Je-li uzavírána prostřednictvím webového rozhraní, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Je-li smlouva uzavírána na základě e-mailové komunikace (nikoli odesláním objednávky z webového rozhraní), obdržíte vzájemně odsouhlasený text smlouvy mailem nebo v tištěné podobě. Smlouva uzavřená při osobním jednání s klientem v sídle prodávajícího nebo v prostorách některého  z výdejních míst je v klasické písemné formě s podpisem obou smluvních stran. V takovém případě obdržíte jeden stejnopis smlouvy v tištěné formě.

Součástí obou typů smluv jsou tyto VOP. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

 

KDO JE KLIENT?

Ten, kdo jako kupující prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů (konkrétní počet bedýnek), jiného zboží či služeb nebo digitální obsah. Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

 
KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že kupní smlouvu  uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je jí kupní smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Protože si vážím všech svých klientů, poskytuji i klientům, kteří nejsou spotřebiteli, stejná práva (zejména pokud jde o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu).

 

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k uzavření smlouvy využíváme webové rozhraní nebo ji uzavíráme prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH ŘÍDÍ

Jsou to platné právní předpisy, jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM UČINIT OBJEDNÁVKU A JAK DOJDE K UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY?
 1. Klient objednává konkrétní počet bedýnek, jiné zboží či služby nebo digitální obsah (dále též jen „zboží“) přes webové rozhraní, tj. vyplněním registračního či prodejního formuláře na webu , e-mailem nebo v listinné podobě.

 2. POPIS ZBOŽÍ. Na webu je uveden popis bedýnek včetně  vzorových fotografií, klient si uvědomuje, že konkrétní složení bedýnky nezná dopředu, jedná se o sezónní ovoce, zeleninu, bylinky o váze, která je uvedena (2-12kg), určitým způsobem jde o překvapení v podobě 8 až 12 druhů  položek sestavených z ovoce, zeleniny či bylinek v papírové tašce. V případě, že není dost zeleniny, může se v bedýnce objevit i jiný produkt. Klient souhlasí s tímto systémem objednáním zboží a zaplacením před dodáním. Zboží nabízené prostřednictvím webového rozhraní na webových stránkách www.ceskaselka.cz může mít i podobu jiného zboží či služeb s popisem jejich obsahu a dalších informací o nich včetně ceny. Na webu www.ceskaselka.cz může být i seznam nabízeného digitálního obsahu včetně popisu, co obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. 

 3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový (registrační, prodejní nebo jiný) formulář, kde označíte vybranou variantu zboží, vyplníte vaše identifikační údaje, výdejní místo, četnost odběru bedýnek. Následně dostanete údaje k platbě - přijímám platby jen prostřednictvím bankovního bezhotovostního převodu na účet 2101421524/2010 (FIO banka). Pokud je v některém z výdejních míst mapován zájem, klient vyplní registrační formulář k bedýkování, který se považuje za vyjádření předběžného zájmu a vzniká tak nezávazná registrace.  Na webu jsou 2 druhy formulářů, objednací a registrační. Vyplněním objednacího formuláře vzniká objednávka. Až na základě platby je rezervováno bedýnkovací místo pro konkrétní počet odběrů bedýnek. Klient v případě zájmu o nižší počet bedýnek, než je uveden na webovém rozhraní, kontaktuje organizátora bedýnkování Ing. Ivu Jančíkovou prostřednictvím e-mailu info@ceskaselka.cz nebo na telefon 603887154 o konkrétních vynechaných termínech odběru a je mu vyhotovena zálohová faktura individuálně. Klient uvede informaci, které termíny bedýnku potřebuje vynechat. V případě, že klient tuto informaci organizátorovi nesdělí, bude mu dodán odpovídající počet bedýnek od začátku bedýnkovací sezóny až do výše zaslané platby. 

 

Před odesláním objednávky (registračního formuláře) vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. V tomto e-mailu zároveň dostáváte podklady k platbě. Informace o obdržení objednávky může být i zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. V případě registrace k bedýnkování se objednávka stává závaznou až ve chvíli, kdy je připsána platba na náš účet, v tomto případě závazná objednávka a kupní smlouva vznikají právě tímto momentem. Následuje potvrzení ze strany prodávajícího o přijetí platby a závazné rezervaci bedýnkovacího místa. Toto potvrzení odešle prodávající do 14 dnů od přijetí platby, v případě prodlení klient prodávajícího kontaktuje, aby potvrzení poslal.

 

V případě, že pro vyřízení a realizaci objednávky, je nutné, abyste poskytli doplňující údaje, budeme vás rovněž kontaktovat e-mailem. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v úvodu VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí platby na účet za konkrétní počet bedýnek na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

 

JAK JE TO S CENAMI ZBOŽÍ A SLUŽEB A JAK SE PLATÍ?
 1. CENA ZBOŽÍ. U předprodeje bedýnek je cena za konkrétní počet bedýnek uvedena za 1 bedýnku i za celkový objednávaný počet, pokud klient potřebuje individuálně upravit cenu dle počtu bedýnek, pak mu je e-mailem zaslána informace o celkové ceně. Klient vznese dotaz prostřednictvím e-mailu na info@ceskaselka.cz a cena mu je kalkulována individuálně. U e-booků a ostatního digitálního obsahu i jiného zboží či služeb je na webovém rozhraní uvedena jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně s přidané hodnoty. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru zboží vznikají náklady na dopravu, proto volíte konkrétní odběrové místo, kde je již cena dopravy obsažena v celkové ceně. V případě individuálních požadavků ohledně dodání na konkrétní adresu se cena může změnit v závislosti na ceně dopravy (zajišťované externí firmou) nebo tomuto požadavku nemusí být vyhověno z důvodu technické náročnosti realizace. V případě navýšení ceny z důvodu individuálních požadavků je tato skutečnost s klientem komunikována a musí být oboustranně potvrzena telefonicky či písemně e-mailem.

 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání vaší objednávky či registračního formuláře (uvedená u nebo přímo v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží  či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet: 2101421524/2010 (FIO banka). V případě objednání přes prodejní formulář, obdržíte spolu s pokyny k platbě i  zálohovou fakturu, fakturu - daňový doklad - obdržíte v e-mailu po odebrání všech bedýnek. Přijetí platby potvrdím v e-mailu, platby páruji mechanicky, proto potvrzení může na váš e-mail dorazit i během několika dnů. Pokud by potvrzení nepřišlo více než 2 týdny, kontaktujte mě na e-mail info@ceskaselka.cz a upozorněte mě na prodlení s potvrzením, přijetí platby prověřím přednostně a potvrdím. Pokud máte pokrácený počet termínů, do poznámky při platbě uveďte případné termíny, kdy vynecháváte bedýnku, odběrné místo a další informace, které považujete za důležité pro dodání bedýnek pro vás. 

 

V případě objednávek elektronického produktu vygeneruje variabilní symbol systém, uveďte příslušný variabilní symbol při zadávání platby, zde se párují platby automaticky právě díky tomuto symbolu. V případě, že ho nezadáte, platba se nespáruje. V tomto případě mě kontaktujte, odešlu elektronický produkt mechanicky.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 2 týdnů, na základě vystavené zálohové faktury  nebo do termínu uvedeném na zálohové faktuře (či objednávce). Pokyny k platbě naleznete přímo na zálohové faktuře či objednávce. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu, kdy musí být platba uhrazena ještě před dodáním zboží, je uhrazená částka zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě. Po odebrání všech bedýnek vám pošlu fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Zboží má v určitém smyslu i povahu překvapení a kupující je s tím srozuměn, zároveň si uvědomuje i skutečnost, že každá bedýnka může být jiná (různá hmotnost, složení, hodnota). Předplatné odpovídá ceně všech bedýnek. Cena za jednorázový odběr bedýnky je vyšší z důvodu vyšších administrativních nákladů na jeden prodej oproti předplatnému na celou sezónu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, není možné hradit formou splátkového kalendáře.

CENA A PLATBA DALŠÍCH SLUŽEB (NAPŘ. KONZULTACÍ). Jde-li o konzultaci objednanou přes webové rozhraní, platí stejné podmínky jako u nákupu zboží. Jde-li o poskytnutí jiných služeb, je cena s Klientem vždy sjednána dle povahy poskytovaných služeb individuálně, přičemž pro výši odměny se použijí částky uvedené v záložce „Ceník“ na stránkách www.ceskaselka.cz. Při poskytování  služeb v tomto případě může být požadována i přiměřená záloha na tyto služby, je-li předpoklad, že záležitost bude vyřizována delší dobu.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE DODÁN DIGITÁLNÍ OBSAH?

 1. Digitální obsah ve formátu pdf, docx bude zaslán po uhrazení kupní ceny a případné další nutné součinnosti na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy. Digitální obsah ve formátu pdf bude dodán stejným způsobem a nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby (bankovní převod trvá 1-2 dny) a na skutečnosti, zda je k dodání obsahu nutná součinnost klienta (viz předchozí odstavec) dostupnosti vybraného zboží. Není-li součinnost nutná, je zboží zasláno obratem (automatizovaným systémem) po přijetí platby od Klienta, je-li součinnost nutná, je zboží dodáno ve lhůtě uvedené na webovém rozhraní, zpravidla 3-5 dnů od přijetí platby a poskytnutí součinnosti.

 3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Obsah je zasílán pouze Klientovi, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněným adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Klient se zavazuje neposkytnout obsah dalším osobám a bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné je bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami vyjma zaměstnanců Klienta nebo jiných osob, které využijí digitálního obsahu výhradně ve prospěch klienta (např. doplní za klienta variantní části obsahu).

 

VYZVEDNUTÍ VE VÝDEJNÍM MÍSTĚ

Není-li s klientem individuálně domluveno jinak, zavazuje se klient vyzvednout každou objednanou a zaplacenou bedýnku v odběrném místě. Je povinen tak učinit v předem stanovený bedýnkovací den. Pro připomenutí vyzvednutí je mu zasílána tzv. připomínací sms, kterou v den odběru dostane. V případě, že tyto sms nechce dostávat, vyrozumí o tom prodávajícího a je na jeho zodpovědnosti si pohlídat den, kdy má bedýnku vyzvednout. Pokud si klient bedýnku nevyzvedne do 24h, je považována za dodanou. Bedýnky obsahují zeleninu, bylinky a ovoce k rychlé spotřebě, proto je v zájmu klienta si vyzvednout zboží v konkrétní den, na který bedýnka připadá. Klient je předem informován o konkrétních dnech, kdy je bedýnka k vyzvednutí. Seznam výdejních míst i termínů je uveden na webu www.ceskaselka.cz na stránce "Sezóna 2018". Pokud se klient pro bedýnku nedostaví a danou situaci s prodávajícím včas neřeší, je považována za předanou.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Klient bere na vědomí, že od kupní smlouvy může bez uvedení důvodu odstoupit do chvíle, než zaplatí. Vzhledem k administrativní zátěži je při odstoupení od smlouvy před začátkem sezóny účtován poplatek 2000,- Kč a zbytek částky je poukázán zpět klientovi na účet. Klient je srozuměn s tím, že na již poskytnuté zboží  záruku uplatnit nelze, protože se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze (§ 1837 písm. l NOZ).  Klient může požádat o vrácení částky  za neodebrané bedýnky v případě, že k tomu má pádný důvod. Za pádný důvod se považuje 3x komunikovaná nespokojenost ze strany klienta. Nespokojenost klient vyjádří písemně na e-mail info@ceskaselka.cz, jedná-li se o důvod způsobený nedostatečnou kvalitou obsahu bedýnky, klient nafotí vadnou zeleninu či ovoce a informuje prodávajícího o vadném obsahu neprodleně po jeho zjištění. Na pozdější upozornění o vadném obsahu nemusí být brán zřetel. Pokud odebere klient méně než 5 bedýnek a rozhodne se bedýnkování ukončit, prodávající vrátí poměrnou část za neodebrané bedýnky. Kupující bere na vědomí, že při odebrání méně než 5 bedýnek je účtován poplatek 2000,- Kč na pokrytí administrativní  zátěže vzniklé se zrušením bedýnky a také fakt, že zelenina a ovoce je již s farmářem nasmlouvaná dopředu a tento storno poplatek zmírňuje důsledky zrušení pravidelného bedýnkovacího místa.  Pokud klient odebere 6 a více bedýnek, je mu v tomto případě vrácena plná cena za neodebrané bedýnky. Např. neodebere 2 bedýnky z 28, pak je mu vrácena cena skutečná bez navýšení za tyto 2 bedýnky. Klient má právo v tomto případě na vrácení částky odpovídající neodebraným zaplaceným bedýnkám v plné výši. 

 2. Pokud je důvodem ukončení bedýnkování nespokojenost s jejich obsahem, je klient povinen komunikovat tento fakt ještě 3x písemně na e-mail info@ceskaselka.cz a doložit fotografií ještě před odstoupením od smlouvy. (Zmiňovat jako důvod odhlášení špatné třešně v září, když třešně v bedýnkách byly naposledy v červnu, je pozdě. Nafocení a komunikování problému je potřeba ještě v týdnu, kdy jste bedýnku odebrali). Bedýnky se od sebe mohou lišit, jak váhou tak obsahem a klient tento fakt bere na vědomí zaplacením částky  za bedýnky. Klient vyrozumí prodávajícího včas o případné nespokojenosti, aby v další bedýnce mohla být uskutečněna kompenzace a náprava. Pokud klient vyjádří svou nespokojenost s obsahem ve 3x, vzniká pádný důvod k odstoupení od smlouvy ze strany klienta. O svém záměru odstoupení od smlouvy je klient povinen prodávajícího informovat písemně (e-mailem na info@ceskaselka.cz) minimálně 2 dny (48hodin) před dalším plánovaným dodáním bedýnky.  Na pozdější komunikaci nemusí být brán zřetel a kupujícímu vzniká povinnost pozdě zrušenou bedýnku odebrat. Prodávající potvrdí klientovi ukončení odběru bedýnek e-mailem, kde je uvedena i částka k vrácení za neodebrané bedýnky, kterou klient neprodleně potvrdí, následně prodávající tuto částku odešle do 30 dnů na klientův účet.

 3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího může nastat z důvodu nedostatku ovoce a zeleniny nebo z jiných důvodů. Klient je s touto skutečností srozuměn, v případě odstoupení od smlouvy dodávek bedýnek má klient nárok na vrácení částky odpovídající neodebraným bedýnkám v plné výši.

 4. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

 

ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Bedýnky však patří mezi zboží podléhající rychlé zkáze, na které se nezvtahuje záruční lhůta, která činí 24 měsíců. V případě vaší nespokojenosti s obsahem bedýnky, doporučuji vyfotografovat celý obsah bedýnky a odeslat fotografii na e-mail info@ceskaselka.cz i s komentářem a popisem vaší nespokojenosti, v další dodávce bedýnek se pokusím vám vynahradit tento nedostatek. V případě, že prodávající reklamaci uzná jako bezdůvodnou, není povinen tuto náhradu kupujícímu poskytnout. Odpovídám za poskytnutí služeb nevykazujících vady. 

 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po následné nápravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo od smlouvy a odebírání dalších bedýnek odstoupit. Kupující má konkrétně právo odstoupit, pokud 3x po sobě vyjádří nespokojenost s obsahem a vyrozumí o tom písemně prostřednictvím e-mailu (adresa info@ceskaselka.cz) prodávajícího.

 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili.

 6. Případnou reklamaci vad zboží nebo služeb, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na adresu info@ceskaselka.cz. K  reklamaci přiložíte fotografii, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení na e-mail. Jak víte, bedýnky kompletují lidé, a opomenutí některé z položek je možné, proto se nezdráhejte vytknout vaši nespokojenost, rádi vám případnou naši chybu vynahradíme dodáním náhradní zeleniny a ovoce v další dodávce bedýnek. Jedná-li se o poslední dodávku a není-li prodávající schopen vynahradit nedostatek náhradou v podobě zeleniny a ovoce, má kupující nárok na přiměřenou slevu. Výši slevy určí prodávající na základě fotografie zaslané kupujícím na e-mail info@ceskaselka.cz a popisem vady kupujícím.

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění, poskytnutým službám či činnosti mé osoby stížnost, kontaktujte mě prosím na shora uvedené adrese nebo na elektronické adrese info@ceskaselka.cz .

 1. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 2. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, který se týká poskytnutých služeb nebo vad zboží, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.   Doporučuje kupujícímu při přebírání zboží zkontrolovat, zda není poškozené, zda je kompletní.  Doporučeno je v první řadě o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího telefonicky (603887154) či e-mailem (info@ceskaselka.cz) a požádat ho o vyřešení problému, který vznikl v souvislosti s poskytnutím služby nebo zboží prodávajícím. V případě, že problém prodávající nevyřeší ke spokojenosti klienta, má právo se obrátit na výše uvedené instituce. Spor dle mimosoudního řešení se řídí podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tento spor řeší Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

ZÁVĚREM

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky či registračního formuláře. Tento text ve formátu PDF může být zasílán i jako příloha mailu potvrzujícího objednávku, jde-li o objednávky zaslané prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.

Tyto VOP jsou účinné od 30.4.2018

E-MAIL: info@ceskaselka.cz

TELEFON: +420 603887154

Použití cookies

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now